Naa Dreams

నమ్మకం

నమ్మకం నిరీక్షణకు ఓపికనిస్తుంది,
నిరీక్షణ నమ్మకాన్ని తెలియజేస్తుంది,
నీవు కోరుకున్న జీవితం కోసం నిరీక్షించు,
ఎన్నేలైన శ్రమించు.

నే వెళ్లిపోతాను

నే వెళ్లిపోతాను...
చీకటి కప్పిన ఈ లోకాన్నీ, ఈ చీకటినీ విదిలించుకుని,
విశాలమైన ఆ వినీల గగానానికి,నే వెళ్లిపోతాను
ఆలోచనలకు, ఆనందానికి చోటునిచ్చే ఆ అనంత దూరాలకు,నే వెళ్లిపోతాను,
మనుషులకే కాదు, మనసులకు కూడాచోటు లేని
ఈ ఇరుకైన లోకాన్ని వదిలి,నే వెళ్లిపోతాను, కవనానికి, కలలకూ కావలసినంత చోటిచ్చే ఆ ఊహా లోకానికి…

ఆనందం …

రాలే ఆకులు పూచే పూవులు వీచే గాలులు…తనువుని గాక మనసుని తాకాలని ఉంది…
మనసు రెక్కలు విప్పిఆకాశంలో విహరించాలని ఉంది…
సెల్ ఫోన్లు మనీ పరుసులూ విసిరి పారేసి…వానలో తనివితీర తడవాలని ఉంది…
ఆకాశం అంచులు తాకేలా…మోడు వారిన మనసులు తడిచేలా…నా ఆనందం వెద జల్లాలని ఉంది…

చిన్ని చిన్ని ఆశ

పైరగాలి పాట వింటూ పరవశించిపోవాలని...
చేనుగట్ల మీద పరుగెడుతూ తూనీగలతో ఆటలాడాలని...
కల్మషంలేని పసిమనసులతో కలిసి సల్లాపాలాడాలని
అలుపెరుగని ఆటల సంద్రంలో మునిగితేలాలని
ఆకాశమే హద్దుగా ఎగిరిపోయే చిట్టిగువ్వనవ్వాలని
హద్దేలేని ఊహల ఊయలలో ఊగిసలాడాలని
మరపురాని మధురానుభూతుల్ని మళ్ళీ అనుభవించాలని……………

నా ఆశ!

నీ ఆశల హరివిల్లు లోని ప్రతి రంగుని నేనై వెలిగిపోవాలని…
నీ కలల పుస్తకపు ప్రతి పేజిలో ఒక చెరిగిపోని సంతకం నేనై మిగిలిపోవాలని…
అందమైన నీ ఊహల చిరుజల్లులో ప్రతి చినుకుని నేనై మురిసిపోవాలని…
నీ మాటల పూదోటలో విరిబాలనై వికసించాలని…
నీ ఆలోచనా ప్రవాహంలో ఎగసిపడే ప్రతీ అలని నేనైపోవాలని….
ఆశయసాధనలో నువ్వు వేసే ప్రతి అడుగుని నేనై…
గెలుపు కోసం నువ్వు చేసే ప్రతి ప్రయత్నపు …

ఒంటరితనం

నీతో నువ్వు నీలో నువ్వు నీకై నువ్వు
నీలా నువ్వు ఉంటే ఒంటరితనమేలా
అందరితో నువ్వున్నా నీకై ఎవరూ లేక పోవటం ఒంటరితనం
నాకెవ్వరు అవసరం లేదనుకుంటే అహంకారం
నీకెవ్వరు లేరనుకోవటం అంధకారం

వీడిపోతా

జంట వీడిన రెప్పలేలోకాన్ని నాకు చూపుతున్నాయి...
మౌనం వీడిన మాటలేమధురాన్ని నాకు పంచుతున్నాయి...
కలలు వీడిన మనసేలక్ష్యాన్ని నాకు చేర్చింది...
గూడును వీడిన గువ్వే నింగి స్వేచ్చను కనుగొంది...
తనువు వీడిన ప్రాణమేస్వర్గాన విహారానికి వెళ్ళింది...
వీడి పోవడం కూడాచెర నుండి విడుదలే అయితే...
నాకదే కావాలి. ఎప్పటికీ ప్రశ్నలాంటి నిన్నువీడి వెళ్తాను...
నేను.నిన్ను వీడి అయినానన్ను నేను

నా కోరికలు

నేనో విహంగమై విను వీధుల విహరించాలి…
ప్రకృతి కాంత పరువాలు వొకపరి పరికించాలి…
మబ్బులతో మాటాడాలి…
మామ చంద్రునికో ముద్దు పెట్టాలి…
హిమగిరి పర్వతాలు ఎక్కి ఆడాలి..కాశ్మీర
మంతా కనులారా వీక్షించాలి…
ప్రపంచ శాంతి కపోతమై జీవించాలి…